Saturday, October 24, 2009

Sabbath Musings/הרהורי שבת

אני יושב פה בספריה בליל שבת: קורא וחוקר מאמרים, מקליד במחשב, ובקיצור לפי החוק מחלל את השבת.
בכל אופן, אני הייתי בבית כנסת, התפללתי (עם כוונה, דווקה!) את קבלת שבת ומעריב, השתתפתי בקידוש, הבדלתי בין חול לקודש ושאבתי הנאה מהשבת עצמה. אז גם הגשמתי את מצוות השבת. למרות שכתיבה וקלידה הם "דברים אסורים", אני מתלבט אם להתווכח סיכסוכי הארץ גם בראש וגם בכתיב באמת יעצבנו את אלוהים. אני ממש עירני על הפרושים, אבל פשוט לא חושב שהם חילולים

No comments:

Post a Comment